Profesionalūs vertimai – Jūsų verslo sėkmė!

Privatumo politika

UAB „Rasmera“ pripažįsta asmens duomenų apsaugos svarbą ir gerbia kiekvieno asmens teisę į savo asmens duomenų apsaugą.

Šioje Privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) pateikiame informaciją apie tai, kaip UAB „Rasmera“, juridinio asmens kodas 123925479, buveinės adresas Linkmenų g. 5, LT-09300 Vilnius , Lietuva (toliau – Bendrovė), tvarko Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs galite pateikti interneto svetainėje  https://vertimai.com (toliau – Interneto svetainė), mūsų socialinių tinklų paskyrose, susisiekus su mumis el. paštu, per užklausų formas, telefonu ar atvykus į Bendrovės buveinę.

Kokius Jūsų asmens duomenis mes renkame?

Jums apsilankius Interneto svetainėje, socialinių tinklų paskyrose, susisiekus su mumis el. paštu, per užklausų formas, telefonu ar atvykus į Bendrovės buveinę, galime rinkti šią informaciją:

 • informaciją, kurią renkame naudodami slapukus (žr. „Kam naudojami slapukai?“);
 • informaciją, kurią Jūs nurodote teikdami mums užklausas ar pildydami bendradarbiavimo arba registracijos formas (vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, gyvenimo aprašymas, jūsų paklausimo tekstas, failai ir kita informacija);
 • duomenis, kuriuos Jūs savo laisva valia, aktyviais veiksmais pateikiate (vardas, pavardė, komentaras, paklausimas ir kt.) patys mūsų socialinių tinklų paskyrose (pvz., „Facebook“, „Linkedin“, „Youtube“, „Twitter“);
 • bet kokius kitus Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs galite pateikti mums bet kuriuo metu, naudodamiesi mūsų Interneto svetaine ar su mumis bendraudami.

Kam naudojami slapukai?

Slapukas (angl. cookie) – tai duomenų rinkinys, įrašytas naudotojo kompiuteryje ar kitame galiniame prisijungimo įrenginyje, jam besilankant paslaugos teikėjo svetainėje. Slapuke yra lankomos svetainės informacija, saugoma naršyklėje. Ši informacija yra siunčiama į serverį kiekvieną kartą, kai naršyklėje atidaroma svetainė. Tai leidžia serveriui nustatyti ir stebėti interneto naršyklę. Lankantis toje pačioje svetainėje kitą kartą, automatiškai išanalizuojama slapukuose esanti informacija ir prisiderinama prie paslaugos teikėjo ir naudotojo reikmių. Slapukų teikiama informacija gali būti naudojama vertinant naudotojų elgesį internete. Naršyklėje galima nustatyti, kad slapukai nebūtų įrašomi arba būtų apribotas jų priėmimas. Tačiau jei nesutiksite priimti slapukų, negalėsite pasinaudoti kai kuriomis mūsų paslaugomis.

Kur galime atskleisti Jūsų asmens duomenis?

Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis asmens duomenų tvarkytojams, kurie teikia mums paslaugas ar atlieka darbus (informacinių technologijų, programinės įrangos priežiūros ir administravimo paslaugų, buhalterinių paslaugų, saugos paslaugų, dokumentų archyvavimo paslaugų teikėjai ir kt.) ir tvarko Jūsų duomenis Bendrovės, kaip duomenų valdytojo, vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus bei tik ta apimtimi ir tiek, kiek tai yra būtina. Pasitelkdami duomenų tvarkytojus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

Informuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus perduodami trečiajai valstybei ir (arba) tarptautinei organizacijai.

Kaip naudojami Jūsų asmens duomenys, kuriuos mums pateikiate per socialinius tinklus?

Visą informaciją, kurią mums pateikiate socialinių tinklų priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą ir kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojai, tokie kaip „Facebook“, „Linkedin“, „Youtube“, Twitter“ ir kt.

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

Kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenys tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų.

Jūsų asmens duomenis tvarkome tik remdamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais – Jūsų sutikimu ir tvarkant asmens duomenis dėl Bendrovės teisėto intereso arba sudarant ar vykdant sutartį dėl paslaugų teikimo.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Kaip ilgai saugome Jūsų duomenis?

Jūsų asmens duomenis saugosime šioje Privatumo politikoje nustatytais terminais. Pasibaigus asmens duomenų saugojimo terminams, jie bus ištrinami ar sunaikinami.

Tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenys bus atitinkamų dokumentų (sutarčių, įsakymų, prašymų ir kt.) tekstuose, juos archyvuosime ir saugosime vadovaudamiesi Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu, nurodytais terminais.

Pažadame, kad visais atvejais saugosime Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs turite teisę:

 • pateikti rašytinį prašymą mums suteikti Jums informaciją, ar su Jumis susiję duomenys yra tvarkomi, o jei tokie duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir šia informacija: duomenų tvarkymo tikslai; atitinkamų asmens duomenų kategorijos; duomenų gavėjai arba duomenų gavėjų kategorijos, kuriems buvo arba bus atskleisti Jūsų asmens duomenys; kai įmanoma, numatomas asmens duomenų saugojimo laikotarpis arba, jei neįmanoma, kriterijai, taikomi tam laikotarpiui nustatyti;
 • reikalauti ištaisyti netikslius ar papildyti neišsamius su Jumis susijusius asmens duomenis;
 • reikalauti, kad mes ištrintumėme Jūsų asmens duomenis; nepaisant to, ši teisė nėra absoliuti ir ją galima pagrįsti, kai yra bent viena iš šių priežasčių: asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; Jūs nusprendėte atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi išimtinai sutikimo pagrindu ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis; Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; Jūsų duomenys turi būti ištrinti, kai mums yra nustatoma prievolė tą padaryti;
 • reikalauti, kad būtų apribotas Jūsų asmens duomenų tvarkymas, kai taikomas vienas iš šių atvejų: Jūs užginčijate duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį mes galime patikrinti Jūsų asmens duomenų tikslumą; Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Jūs nesutinkate, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą; mums nebereikia Jūsų duomenų asmens duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus; kai Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra apribotas, tokius Jūsų duomenis mes galime tvarkyti, išskyrus saugojimą, tik gavus Jūsų sutikimą arba siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus ir (arba) apsaugoti Jūsų ar kito asmens teises arba ginant viešąjį interesą;
 • prašyti, kad Jūsų tvarkomus asmens duomenis persiųstumėme kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai yra įmanoma;
 • pateikti mums skundą, jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (arba) gali būti pažeistos.

Kaip galite įgyvendinti savo teises?

 • El. paštu  info@rasmera.lt 
 • Siunčiant paštu ar atvykus į Bendrovės buveinę adresu: Linkmenų g. 5, LT-09300 Vilnius .

Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus Jums atsakysime raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais bei stengsimės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo.

Jeigu, gavus prašymą, skundą ar reikalavimą, mums kils įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento.

Jei mes nesugebėsime suteikti Jums reikiamos informacijos ir (arba) turėsite pretenzijų dėl to, kaip yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, pateikdami skundą.

Kaip informuosime apie Privatumo politikos pakeitimus?

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje dienos. Jums reikėtų kartais patikrinti ją ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija.

Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami juos Interneto svetainėje. Galite pasižiūrėti į atnaujinimo datą, kuri nurodoma apačioje, norėdami sužinoti, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą.

Kaip su mumis susisiekti?

Jei turite bet kokių klausimų, susijusių su šios Privatumo politikos sąlygomis, maloniai prašome su mumis susisiekti, žemiau nurodytais rekvizitais, siunčiant užklausą el. paštu arba registruotu laišku:

UAB „Rasmera“
Juridinio asmens kodas 123925479
Buveinės adresas: Linkmenų g. 5, LT-09300 Vilnius
El. paštas info@rasmera.lt

Šioms Privatumo politikos nuostatoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi dėl šių privatumo nuostatų kilę ginčai bus sprendžiami derybomis, o joms nepavykus – Lietuvos Respublikos teismuose Vilniuje.